پرووال

مکتبها


مکتب، در نقشِ دستورِ زبانیِ اسم، مأخوذ از زبان عربی‌ست، واژه‌ای قدیمی که در زبان فارسی معاصر، مدرسه را جای آن به‌کار می‌برند. در ادبیاتِ تاریخ و نقد هنر، منظور از مکتب، آیین یا آموزه‌ی ویژه یا سبک هنری یا ادبی خاصی‌ست که دارای ویژگیهای بازشناختی باشد، مانند مکتب باوهاوس یا مکتب نیویورک. در زبان لاتین واژه‌ی اِسکول در معانی متفاوتی به‌کار برده می‌شود.  

معنای غیر دقیق آن معطوف به کشور یا سرزمین خاستگاه اثر هنری- بدون توجه به هنرمند، سبک، نگرش یا دوره‌ی معین - است. مانندِ مکتبِ فرانسوی یا انگلیسی. در معنایی رایجتر، به یک شهر یا منطقه در کشوری معین اشاره دارد، مانندِ مکتب فلورانس یا مکتب اصفهان، و یا به یک سبکِ مسلط بر دوره‌ی معینی اشاره می‌کند، مانند مکتب باوهاوس. همچنین این اصطلاح گاه در موردِ دستیاران یا شاگردانِ یک هنرمندِ خاص به‌کار می‌رود، مانند مکتب رافائل. همانندی سبک، تأثیرپذیری و آرمان گروهی از هنرمندانِ هم عصر، شاید دقیقترین مصداق این اصطلاح باشد.

 

 

 

.

 

 

هیچ ارسالی در این بخش وجود ندارد.

با خبرنامه‌ی پرووال
در جریان باشید!

مشترک می‌شوم!

دسترسی به
همه‌ی محصولات!

دانلود کاتالوگ‌ها