پرووال

واژه‌نامه‌ی توصیفی


 هر هنر، فن یا دانشی، واژگانی تخصصی دارد. از آنجا که بیشترِ واژه‌های را‌ه یافته به زبانِ فارسی در حوزه‌ی دکوراسیون، ریشه در زبانهای اروپایی دارند، (کلماتی مانندِ آباژور، بوفه یا لُوِر‌دِراپه) و نیز معنای دقیق و صحیحِ بسیاری از واژگانِ و اصطلاحاتِ رایجِ هنر معماری، بنا‌آرایی و خانه‌آراییِ ایرانی (مانندِ پادیاو، رُخبام، طُرِه، کاشیِ مُعَرَق، سفالِ مینایی یا اُرُسی) برای مخاطبانِ غیرِ متخصص این حوزه آشنا نیستند، ضروری می‌دانیم تا متکی به دانش و بهره‌مندی از منابع معتبر و آراء صاحبنظرانِ حوزه‌ی زبان و هنرِ معماری و چیدمان، به گرد‌آوری واژه‌نامه‌ای تخصصی اقدام نماییم. معمولاً در واژه‌نامه‌های توصیفی، علاوه بر دادنِ معنای لغتنامه‌ای کلمات یا اصطلاحات، به اطلاعاتِ کاملتری پیرامونِ واژه‌ها می‌پردازند.

در این واژه‌نامه، روشن نمودنِ نقش دستور‌زبانی کلمات، املای صحیح و آوانگاری آنها و در صورتِ نیاز، پرداختن به ریشه‌شناسیِ لغات، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این بخش از مجله‌ی پرووال در دست تدوین است.

با خبرنامه‌ی پرووال
در جریان باشید!

مشترک می‌شوم!

دسترسی به
همه‌ی محصولات!

دانلود کاتالوگ‌ها