پرووال

گروه‌ها


در تاریخِ طراحیِ‌صنعتی، معماری و دکوراسیون، هنرمندان برای تولیدِ آفرینشهایِ هنریِ خود، ناگزیر از همکاری با شرکتها، گروه‌ها و کارگاه‌هایی بوده‌اند تا به آنها در تولیدِ دقیق و با کیفیتِ طرحها و ایده‌هایشان یاری رسانند. بسیاری از این گروه‌ها و شرکتها به صرافتِ استخدامِ هنرمندان و طراحان برآمدند و گروهی دیگر برای تولیدِ محصولاتِ متفاوت و رقابت با رُقَبایِ خود، به طورِ موردی با هنرمندان همکاری کرده‌اند. آگاهی از این رویدادهایِ ناگزیر، تاریخی و زمان‌شمول و گسترشِ آن، بخشی ضروری از دانشِ حرفه‌ای و تخصصی ماست.

هیچ ارسالی در این بخش وجود ندارد.

با خبرنامه‌ی پرووال
در جریان باشید!

مشترک می‌شوم!

دسترسی به
همه‌ی محصولات!

دانلود کاتالوگ‌ها