اعلان‌ها
تعداد سفارشات: 0

درخشان ترین وجه هنر شعر در طول تاریخ ادبیات فارسی در محیط غزل ظهور کرده است.
از نگاهی دیگر و با همین قیاس کاشی نیز بارزترین بستر ظهور هنر ایرانی در عرصه‌ی معماری محسوب می شودکه زیباترین جلوه های ذوق تصویرگری را در خانه های ایران رقم زده اند.
در این میان اما فضایی که میان این دو زمینه مشترک است همانا تاثیر پذیری از نقش گلستان های ایران در شکل گیری نهایی این آثار است. آنچنان که گویی کاشی و غزل دو مفهوم مترادف برای بیان زیباییهای طبیعی باغ‌های ایرانی هستند.
بگشای لب 
که باغ و گلستانم آرزوست...

keyboard_arrow_downبیشتر بخوانید

با خبرنامه‌ی پرووال در جریان باشید!