طرح "گلفرنگ" از طرح های قدیم ایران است که نمونه‌های آن در برخی از آثار گذشته از جمله منسوجات و کاشی‌های قرن یازدهم هجری به بعد دیده می‌شود. به عقیده‌ی برخی انتقال چنین نقشی بر روی فرشهای گره دار ایران و پراکندگی آن در بسیاری از نقاط فرشبافی ایران نمی‌تواند سابقه‌ای بیش از 150 سال داشته باشد. چه قدیمی‌ترین نمونه‌های فرشهای منقوش با این طرح به دروان حکومت شاهان قاجار باز می‌گردد. زیرا اوج تشدید کاربرد طرح‌های "گلفرنگ" در آثار ایران را می‌توان از اوایل دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار دانست. از این زمان بود که با مسافرت‌های مکرر درباریان و پادشاهان به ویژه به کشورهای فرانسه و انگلیس، نمونه‌های مختلفی از عناصر تزئینی گل فرنگ مآب وارد فرهنگ ایران شد.

keyboard_arrow_downبیشتر بخوانید

با خبرنامه‌ی پرووال در جریان باشید!