زندگی پرتجمل شاهان و شاهزادگان صفوی، درخواست برای تولید پارچه‌های گران‌بها را بیشتر کرد. این موضوع باعث شد تا در دورۀ صفویه بیشترین تحول در هنر بافتِ پارچه‌های فاخرِ ایرانی رقم بخورد. درباره رواج بافت منسوجات قیمتی در هند گفته‌اند که در دوره صفویه، همایون شاه گورکانی که به ایران پناهنده شده بود، در بازگشت از ایران دستگاه بافندگی پیچیده‌ای را با خود به هند برد که برای بافتن پارچه‌های زربفت هندی استفاده می‌شد.
‌منسوجات تزئینی همواره از ارزش و جایگاه ویژه‌ای در هنر ایران برخوردار بوده‌اند. دوره ‌صفوی اوج درخشش پارچه‌بافی و هنر تزئین منسوجات در ایران است. در این دوره پارچه‌های نقش‌دار با شیوه‌های گوناگون تولید شده است که برخی از این منسوجات دارای طرح‌های تزئینی پیچیده و پرکار هستند و برخی دیگر نیز ترئینات کمتری دارند. در هر صورت استفاده از نقوش با آگاهی و تفکر هنرمند و نیاز مصرف‌کنندگان همراه بوده است. سبک نقاشی قرون دهم و یازدهم هجری تقریبا بر جمیع فعالیت‌های صنایع هنری ایران تأثیر بخشید و به‌خصوص طرح‌های منسوجات را که در آن زمان به درخشان‌ترین نتایج ممکن رسیده بود، غنای بیشتری داد. پارچه‌های منقوش صفوی بیش از هر عامل دیگری از هنرِ هنرمندان تذهیب‌کار و نقاشان مینیاتور و نگارگران این دوره متأثر بوده است.

keyboard_arrow_downبیشتر بخوانید

با خبرنامه‌ی پرووال در جریان باشید!